fbpx

Súťaž o:

 • 100€ poukaz na romantickú večeru v Château Belá (platný do 16.3.2024) s možnosťou odviezť sa na miesto večere v elektrickom vozidle EQE od Mercedes-Benz.

 

Trvanie: 14.2.2024 – 18.2.2024

 

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, sponzorovaná ani podporovaná. Facebook nie je kontaktnou osobou pre túto súťaž.

 

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:

Motor- Car Nové Zámky, s.r.o., so sídlom Nové Zámky, Komárňanská cesta 100, 940 01

IČO: 36528277, Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre.

 

Pre účasť v súťaži platia nasledovné podmienky:

 

 1. Zapojením sa do súťaže dáva účastník najavo súhlas s podmienkami súťaže.
 2. Zúčastniť súťaže sa môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky.
 3. Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku, ktorým bola vyhlásená. Pre zapojenie sa do súťaže, musia účastníci zanechať komentár pod súťažným príspevkom na oficiálnej Facebook stránke Motor- Car Nové Zámky, s.r.o. (stránka s názvom Mercedes–Benz Nové Zámky), ak v príspevku ohlasujúcom súťaž nie je uvedené inak. Komentár má obsahovať predstavu súťažiaceho o dokonalom výlete s elektrickým vozidlom EQE.
 4. Účastník odoslaním súťažného komentáru vyhlasuje, že je jediným autorom vloženého komentára a použitím súťažného komentára nebudú porušené práva tretích strán. Účastník je povinný túto skutočnosť kedykoľvek na žiadosť usporiadateľa preukázať. Účastník súťaže odoslaním príspevku poskytuje usporiadateľovi a organizátorovi súťaže bezvýhradnú bezplatnú licenciu pre použitie súťažného komentára a súhlasí s tým, aby usporiadateľ a organizátor súťažný príspevok alebo jeho časť bez obmedzenia zverejňoval a používal bez časového alebo územného obmedzenia.
 5. Výhercovia súťaže, 1 osoba sa určia na základe nasledovných možností:
 6. a) Vyhráva náhodne vylosovaný komentár pod súťažným príspevkom.

 

Počet výhercov aj spôsob určenia výhercov je stanovený v príspevku ohlasujúcom súťaž. Ak spôsob nie je určený, výhercovia budú losovaní. Pokiaľ nie je stanovené inak, súťaž končí v čase 23:59 daného dňa. Informácie uvedené v príspevku ohlasujúcom súťaž majú v prípade rozporu prednosť pred všeobecnými pravidlami.

 

 1. Pokiaľ výherca nesplní pravidlá súťaže alebo sa pokúša súťaž manipulovať, bude zo súťaže vyradený, prípadný nárok na výhru zaniká a podľa pravidiel súťaže je určený náhradný výherca. Zo súťaže budú vyradené príspevky obsahujúce vulgárne výrazy.
 2. V priebehu celej súťaže sa konkrétny súťažiaci môže stať výhercom 1x, výhercov môže byť dokopy 2. Meno víťaza bude uverejnené spoločnosťou Motor- Car Nové Zámky, s.r.o. v komentári k príspevku, ohlasujúcom súťaž do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Následne víťaz do 3 kalendárnych dní kontaktuje Motor- Car Nové Zámky, s.r.o. na Facebooku s adresou doručenia a tel. číslom pre odovzdanie výhry. Ak výherca neodpovie v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu a bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. Spoločnosť Motor- Car Nové Zámky, s.r.o. odošle výhru do 72 hodín po obdržaní adresy na území Slovenska, ak nie je dohodnuté inak.
 3. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť, upraviť alebo vypovedať súťaž bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.

 

 1. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedajú za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený.

 

Ochrana osobných údajov

Každý účastník účasťou na súťaži súhlasí s tým, že jeho Facebook meno môže byť použité na určenie víťaza súťaže v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov Motor- Car Nové Zámky, s.r.o.

Účastník svojou účasťou vyhlasuje, že všetky informácie, ktoré poskytol, zodpovedajú pravde.

Ďalej účastník súhlasí s tým, že môže byť kontaktovaný Motor- Car Nové Zámky, s.r.o.  na účely ocenenia na Facebooku. V tomto prípade môže byť jeho adresa a telefonický kontakt uložené a použité na doručenie výhry. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Z dôvodov ochrany osobných údajov chceme všetkých víťazov upozorniť, že na stenu spoločnosti na sociálnej sieti Motor- Car Nové Zámky, s.r.o. sa nesmú zasielať žiadne adresy.

 

Tím Motor- Car Nové Zámky, s.r.o.

//mediachain.sk/wp-content/uploads/2021/05/mch_footer_logo1-1.png