Súťaž o:

 • 1x hrnček s logom Mercedes-Benz
 • 1x model vozidla Mercedes-Benz SL
 • 3x knižka História Mercedes-Benz

 

Trvanie: 6.12.2021 – 12.12.2021

 

Táto súťaž nie je žiadnym spôsobom spojená so spoločnosťou Facebook, nie je ňou organizovaná, sponzorovaná ani podporovaná. Facebook nie je kontaktnou osobou pre túto súťaž.

 

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:

Motor- Car Nové Zámky, s.r.o., so sídlom Nové Zámky, Komárňanská cesta 100, 940 01

IČO: 36528277, Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre.

 

Pre účasť v súťaži platia nasledovné podmienky:

 

 1. Zapojením sa do súťaže dáva účastník najavo súhlas s podmienkami súťaže.

 

 1. Zúčastniť súťaže sa môže fyzická osoba staršia ako 18 rokov (osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu zúčastniť iba so súhlasom svojho zákonného zástupcu) s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky.

 

 1. Súťaž prebieha v termíne uvedenom v príspevku, ktorým bola vyhlásená. Pre zapojenie sa do súťaže, musia účastníci zanechať komentár pod súťažný príspevok na oficiálnej Facebook stránke Motor- Car Nové Zámky, s.r.o. (stránka s názvom Mercedes – Benz Nové Zámky), ak v príspevku ohlasujúcom súťaž nie je uvedené inak. Komentár má byť správna odpoveď na súťažnú otázku alebo písmeno, ktoré správnu odpoveď označuje.

 

Súťažná otázka:

Kto bol zakladateľom Mercedes-Benz?

A. Gottlieb Daimler

B. Karl Friedrich Benz

C. Mercedes Austin

 

 1. Účastník odoslaním súťažného komentáru vyhlasuje, že je jediným autorom vloženého komentára a použitím súťažného komentára nebudú porušené práva tretích strán. Účastník je povinný túto skutočnosť kedykoľvek na žiadosť usporiadateľa preukázať. Účastník súťaže odoslaním príspevku poskytuje usporiadateľovi a organizátorovi súťaže bezvýhradnú bezplatnú licenciu pre použitie súťažného komentára a súhlasí s tým, aby usporiadateľ a organizátor súťažný príspevok alebo jeho časť bez obmedzenia zverejňoval a používal bez časového alebo územného obmedzenia.

 

 1. Výhercovia súťaže, 5 osôb sa určí na základe nasledovných možností:
 2. a) Vyhrávajú náhodne vylosované komentáre pod príspevkom, ktoré sú k téme zadania súťaže podľa voľby komentujúceho.
 3. b) Vyhráva súťažiaci, ktorého vyberie odborná porota podľa kritérií stanovených v príspevku ohlasujúcom súťaž alebo upresňujúcom pravidlá.
 4. c) Vyhrávajú náhodní výhercovia: 5 výhercov bude vyžrebovaných.

 

Počet výhercov aj spôsob určenia výhercov je stanovený v príspevku ohlasujúcom súťaž. Ak spôsob nie je určený, výhercovia budú losovaní. Pokiaľ nie je stanovené inak, súťaž končí v čase 23:59 daného dňa. Informácie uvedené v príspevku ohlasujúcom súťaž majú v prípade rozporu prednosť pred všeobecnými pravidlami.

 

 1. Pokiaľ výherca nesplní pravidlá súťaže alebo sa pokúša súťaž manipulovať, bude zo súťaže vyradený, prípadný nárok na výhru zaniká a podľa pravidiel súťaže je určený náhradný výherca. Zo súťaže budú vyradené príspevky obsahujúce vulgárne výrazy.

 

 1. V priebehu celej súťaže sa konkrétny súťažiaci môže stať výhercom 1x, výhercov môže byť dokopy 5. Meno víťaza bude uverejnené spoločnosťou Motor- Car Nové Zámky, s.r.o. v komentári k príspevku, ohlasujúcom súťaž do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Následne víťaz do 3 kalendárnych dní kontaktuje Motor- Car Nové Zámky, s.r.o. na Facebooku s adresou doručenia a tel. číslom pre odovzdanie výhry. Ak výherca neodpovie v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa oznámenia o výhre, prepadá jeho nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu a bude ustanovený náhradný výherca. Výherca nie je povinný výhru prijať. Spoločnosť Motor- Car Nové Zámky, s.r.o. odošle výhru do 3 pracovných dní po obdržaní adresy na území Slovenska, ak nie je dohodnuté inak.

 

 1. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a doplniť, upraviť alebo vypovedať súťaž bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov.

 

 1. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedajú za správnosť kontaktných údajov poskytnutých výhercom za účelom doručenia výhry. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny adresy výhercu, o ktorej nebol upovedomený.

 

Ochrana osobných údajov

Každý účastník účasťou na súťaži súhlasí s tým, že jeho Facebook meno môže byť použité na určenie víťaza súťaže v súlade s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov Motor- Car Nové Zámky, s.r.o.

Účastník svojou účasťou vyhlasuje, že všetky informácie, ktoré poskytol, zodpovedajú pravde.

Ďalej účastník súhlasí s tým, že môže byť kontaktovaný Motor- Car Nové Zámky, s.r.o.  na účely ocenenia na Facebooku. V tomto prípade môže byť jeho adresa a telefonický kontakt uložené a použité na doručenie výhry. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov je dobrovoľné a účastník môže kedykoľvek písomne na adrese usporiadateľa požiadať o ich bezplatné vymazanie.

Z dôvodov ochrany osobných údajov chceme všetkých víťazov upozorniť, že na stenu spoločnosti na sociálnej sieti Motor- Car Nové Zámky, s.r.o. sa nesmú zasielať žiadne adresy.

 

Tím Motor- Car Nové Zámky, s.r.o.

//mediachain.sk/wp-content/uploads/2021/05/mch_footer_logo1-1.png